نرم افزار Fluent   ، یکی از قویترین نرم افزارهای محاسباتی برای شبیه سازی جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه های پیچیده می باشد.برخی از قابلیتهای این نرم افزار به صورت زیر می باشد:مدل سازی سیال های نیوتنی و غیر نیوتنی ،جابجایی آزاد و اجباری ، انتقال حرارت هدایتی و تشعشعی و جابجایی ،چارچوب های چرخان و ساکن ، مدل سازی جریانها در هندسه های پیچیده دو بعدی و سه بعدی ، مدل سازی جریانهای پایا و گذرا ، غیر لزج ، آام و مغشوش ، دوفازی و چند فازی ، سطح آزاد با شکل های سط پیچیده و مدل سازی جریان در محیط های متخلخل ،مدل سازی مشعل های خانگی و صنعتی و.....                                                                                                                 از این نرم افزار در صنایع مختلف پتروشیمی ، هوافضا،توربوماشین ها، خودروسازی، الکترونیک (نیمه هادی ها و خنک سازی قطعات الکترونیک) ، مبدل های حرارتی ، تهویه مطبوع ، مشعل سازی و ........ استفاده می شود.
دسته ها :
شنبه دوازدهم 5 1387
X